Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w zespole ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  W Kołobrzegu
  ul. Szarych Szeregów 1
  78-100 Kołobrzeg

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kołobrzeg


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami,prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink)
 • kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,
 • kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturą
 • przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwie i innych miejscach przebywania zwierząt
 • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych
 • prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt, tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar powiatu kołobrzeskiego, wyjazdy służbowe;
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego;


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne – lekarz weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
  • Prawo jazdy kategorii B
  • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji

wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • ukończone szkolenia, specjalizacje
 • kultura pracy i kultura osobista
 • znajomość języka obcego preferowany język angielski lub niemiecki
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
  Szarych Szeregów 1
  78-100 Kołobrzeg
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- inspektor weterynaryjny”(liczy się data stempla pocztowego)

Inne informacje:

  Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94/35 227 01
  Prosimy o nie zamieszczanie zdjęć w CV