Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie
  ul. Grodzka 26
  38-400 Krosno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Krosno
 • Krosno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania
 • prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
 • prowadzenie spraw związanych z transportem zwierząt i ich skupu, obrotu zwierzętami w kraju i z zagranicą oraz spraw związanych z organizowaniem lub urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt i innych miejsc gromadzenia zwierząt
 • prowadzenie spraw zwiazanych z działalnością podmiotów sektora akwakultury i zwierząt futerkowych
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniami kontrolnymi zakaźeń zwierząt, w tym tworzeniem harmonogramów i weryfikacja harmonogramów badań kontrolnych sporządzonych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją
 • aktualizacja i przygotowanie projektów planów gotowości zwalczania na poziomie Inspektoratu na wypadek wystąpienia epizoocji
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w I instacji w zakresie realizowanych zadań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą urzędu, kontakty z klientem, prowadzenie samochodu służbowego, praca ze zwierzętami, wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy wykorzystaniu komputera i innych urządzeń biurowych, praca biurowa jak również praca w terenie w różnych warunkach środowiskowych, bezpośredni kontakt z żywymi zwierzętami gospodarskimi w pomieszczeniach inwentarskich, bezpośredni kontakt z dzikimi zwierzętami, prowadzenie samochodu służbowego.
  Siedziba Inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku, brak windy, parking na miejscu.
  Inne
  Praca wymaga dobrej orientacji w terenie powiatu krośnieńskiego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu
  • doświadczenie w pracy ze zwierzętami gospodarskimi w terenie (pobieranie prób, materiału do badań laboratoryjnych)
  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
  • umiejętność biegłej obsługi komputera
  • posiadanie prawa jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu

wymagania dodatkowe

 • znajomość programów komputerowych mających zastosowanie w pracy inspekcji weterynaryjnej
 • doświadczenie w pracy w administracji
 • znajomość języków obcych (unijnych)
 • komunikatywność, staranność, obowiązkowość, umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie
  ul. Grodzka 26
  38-400 Krosno

Inne informacje:

  Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 13 43 696 11