Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ochrony zdrowia zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
  ul. F.Chopina 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Krosno Odrzańskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz.U. z 2010 r., poz. 112 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z dnia 20014 r., poz. 1539 ze zmianami).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do godz. 15.00.
  Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe krajowe.
  Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagajacych działań IW.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stosowane narzędzia pracy: komputer, telefon , fax, ksero, samochód osobowy-służbowy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych,

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza,
 • kopia świadectw pracy , umkończonych kursów, szkoleń , specjalizacji.

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Fryderyka Chopina 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

  z dopiskiem: „Oferta pracy – inspektor weterynaryjny”

Inne informacje:

  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Zakwalifikowani kandydacji zostaną powiadomieni o dalszym etepie rekrutacji.
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani, w przypadku ich nie odebrania w ciagu miesiąca, zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 3835173 wew. 23.