Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  PIWet w Łodzi
  ul.Wapienna 15
  91-087 Łódź


Miejsce wykonywania pracy:

 • ŁódźZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad warunkami weterynaryjnymi w zakładach zajmujących się produkcją pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów gospodarczych objętych nadzorem
 • przyjmowanie próbek do badań w ramach monitoringu żywności
 • przyjmowanie próbek do badań w kierunku BSE
 • prowadzenie dokumentacji z wyonywanych zadań, w tym sporządzanie protokołów z kontroli, prowadzenie sprawozdawczości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie jak i poza siedzią urzędu, wyjazdy służbowe, stres związan z obsługą podmiotów zewnętrznych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzie pracy-komputer.Siedziba urzędu znajduje się na drugim , wysokim piętrze. Istnieją bariery achiektoniczne w zakresie poruszania się po budyku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak podjazdów, wind,odpowiednio dostosowanej toalety.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne ; wyższe: technologia żywności ochrona zdrowia publicznego lub inne pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w przypadku wykształcenia weterynaryjnego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • posiadanie prawa jazdy kat. B
  • biegła umiejętność obsługi komputera
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych
 • znajomość krajowego i wspólnotowego prawa weterynaryjnego
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • świadectwa pracy
 • zaświadczenia o ukończonych kursach i specjalizacjach

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi
  Wapienna 15
  91-087 Łódź

  z dopiskiem: oferta pracy – inspektor weterynaryjny


Inne informacje:

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data stempla pocztowego/. Tylko zakwalifikowani kandydaci do następnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie jego przeprowadzenia. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na ww. stanowisko zbierane są wyłącznie w celu związanym z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Oferty odrzucone zostaną konmisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy. Dodatkowe informacje pod nr tel. 42 6161576