Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji
 • w zespole do spraw pasz i utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
  ul. Myśliwska 1
  08- 200 Łosice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łosice
 • teren powiatu łosickiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań ustawowych przynależnych do wykonywania przez zespół do spraw pasz i utylizacji
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, itd.
 • sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem, składowaniem lub przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • realizacja Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz, monitorowanie występowania substancji niedozowlonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach
 • nadzór nad eksportem i importem oraz handlem paszami, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zadań zespołu
 • obsługa programów komputerowych związanych z zajmowanym stanowiskiem
 • inne czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zadania wykonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach oraz poza nią (wyjazdy służbowe) od poniedziałku do piątku (7.30-15.30).
  Praca administracyjno- biurowa.
  Kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek parterowy, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych- brak podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet. Praca administracyjno- biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz k.p.a.
  • dobra znajomość obsługi komputera
  • prawo jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Myśliwska 1
  08-200 Łosice

Inne informacje:

  -oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego)
  -oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
  -w ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów (po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone)
  -kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie
  -dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy oraz dopisek „oferta na stanowisko inspektora ds. pasz i utylizacji”