Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds pasz i utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie
  ul. Rynkowa 1c
  11-700 Mrągowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mrągowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności przewidzianych przepisami weterynaryjnymi dotyczacymi wytwarzania, obrotu i stosowania środków żywienia zwierząt oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, kontroli IRZ

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w Inspektoracie oraz w terenie, wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu mieści się w 2-piętrowym budynku, brak windy.
  Narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w przypadku lekarza weterynarii – prawo wykonywania zawodu
  • prawo jazdy kat. B
  • miejsce zamieszkania – powiat mrągowski
  • umiejętność obsługi komputera
  • znajomość aktualnych przepisów prawnych i unijnych dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej

wymagania dodatkowe

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • komunikatywność i dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Rynkowa 1 c
  11-700 Mrągowo

Inne informacje:

  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 89 / 741 87 67, 89 / 742 62 26
  – dokumenty należy przesłać pocztą na adres urzędu lub złożyć w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dot.naboru na zastępstwo”
  – oświadczenia oraz życiorys muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone