Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie


Miejsce wykonywania pracy:

 • MrągowoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej,
 • nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad obrotem i eksportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, przepisów dotyczacych przewozu i transportu zwierząt oraz postępowanie ze zwierzętami przed i w trakcie uboju,
 • kontrola zakładów produkcji artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, kontrola lekarzy wyznaczonych do współpracy.
 • sprawozdawczość dotycząca powierzonych zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w Inspektoracie oraz w terenie,
  – wyjazdy służbowe,
  – praca przy komputerze,


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku 2-piętrowym.
  Narzędzie pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B,

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Rynkowa 1 c
  11-700 Mrągowo
Inne informacje:

  – Dodatkowe informacja telefonicznie pod nr tel. 89/ 741 87 67, 89/742 62 26
  – Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Urzędu lub złożyć w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dot. naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego”.
  – Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  – Oświadczenia oraz życiorys muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  – Niezakwalifikowani nie będą powiadamiani.
  – Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
  – Niezakwalifikowane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.