Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Jagiellońska 24 h
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowe Miasto Lubawskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie i nadzorowanie pracy zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt,
 • Planowanie, organizowanie i nadzorowanie wykonywanych badań oraz pobierania prób do badań kontrolnych zakażeń zwierząt,
 • Przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt, prowadzenie dochodzenia epizootycznego oraz czynności związanych z wyznaczeniem i likwidacją ognisk chorobowych,
 • Sporządzanie i koordynowanie na obszarze powiatu planu monitoringu i zwalczania gruźlicy, brucelozy, enzootycznej białaczki bydła, brucelozy owiec i kóz oraz choroby Aujeszky’ego u świń,
 • Obsługa systemów informatycznych: Traces, CBDSIRZ ARMIR, Vetlink,
 • Prowadzenie kontroli nad programem zwalczania wścieklizny,
 • Prowadzenie kontroli dokumentacji lekarzy wyznaczonych z przeprowadzonych obserwacji zwierząt p/wściekliźnie,
 • Pobieranie i przekazywanie informacji o chorobach zakaźnych i czynnikach zoonotycznych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca od poniedziałku do piątku, praca przy monitorze ekranowym, praca w siedzibie urzędu i poza urzędem, wyjazdy służbowe, szkolenia. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane na parterze poziom II w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu ustawy o inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego,
  • biegła obsługa komputera (WORD, Excel),
  • prawo jazdy kategorii B,
  • dyspozycyjność,
  • kreatywność.

wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji własnej pracy i pracy w zespole,
 • dokładność, odpowiedzialność,
 • znajomość języków obcych (angielski, niemiecki lub rosyjski)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie posiadanych świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Jagiellońska 24h
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  z dopiskiem „Oferta pracy – Inspektor weterynaryjny”

Inne informacje:


  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie również będą o tym poinformowane telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu: 56 474 24 23