Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji
 • w zespole ds.pasz i utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Łopatyńskiego 1
  64-600 Oborniki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oborniki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2003, 767/2009, 882/2005, 1069/2009, 1829/2003, 1830/2003; • Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz; • Raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz;
 • Nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze; • Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005; • Nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach;
 • Nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005, 1831/2003; • Nadzór nad obrotem paszami; • Aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz; • Nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego
 • Nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych; • Nadzór nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych; • Nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009; • Nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno-kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby; • Nadzór nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;
 • Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem ds. pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz Farmacji w zakresie kompetencji; • Współpraca z innymi Powiatowymi Inspektorami ds. pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w zakresie kompetencji;
 • Utrzymywanie roboczych kontaktów z Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją handlową; • Współpraca z laboratoriami ZHW w zakresie kompetencji;
 • Aktualizacja list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji; • Organizowanie działań powiatowego inspektoratu weterynarii w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniu i obrocie pasz oraz o problematyce zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00
  – praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),
  – kontakt ze zwierzętami,
  – stres związany obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
  – brak windy i podjazdów,
  – brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku osób z wykształceniem wyższym weterynaryjnym
  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
  • biegła obsługa pakietu Office,
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość prawa weterynaryjnego,
 • znajomość procedur postępowania administracyjnego
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • kopie świadectw pracy,

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Łopatyńskiego 1
  64-600 Oborniki

Inne informacje:


  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (061) 29-61-175.