Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji
 • w zespole ds. pasz i utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestrów,
 • przygotowywanie raportów miesiecznych i rocznych,
 • nadzorowanie realizacji Krajowego Planu Urzędowej Kontroli na dany rok,
 • realizowanie spraw w zakresie nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu pasze lecznicze,
 • przygotowanie decyzji, zaświadczeń,
 • kontrola podmiotów sektora paszowego i utylizacyjnego,
 • wykonywanie bieżących zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, prowadzenie pojazdów służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych, brak windy.
  Praca przy komputerze.

  Inne
  Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe preferowane lekarz weterynarii, możliwe: rolnicze, zootechniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie pasz i utylizacji,
  • podstawowa znajomość postępowania kodeksu administracyjnego.

wymagania dodatkowe

 • rzetelność, wnikliwość, dokładność,
 • kultura pracy i kultura osobista,
 • znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wrocławska 170
  45-836 Opole

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie.
  Oferty po zakończonym naborze zostaną zniszczone komisyjnie po upływie trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji.
  Dodatkowe informacje pod nr tel. 77 54 17 161