Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w zespole ds.zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  97-300 Piotrków Tryb.
  ul. Rzemieślnicza 26

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piotrków Trybunalski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie kontroli urzędowej w zakresie :
 • nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt ,punktami skupu zwierząt,fermami trzody chlewnej,drobiu,zwierząt futerkowych
 • nadzoru nad importem i eksportem zwierząt
 • nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością materiału biologicznego
 • nadzoru nad zwalczaniem i monitoringiem choroby Aujeszkyego
 • przyjmowania zgłoszń o chorobach zakaźnych zwierząt, opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych
 • pobierania próbek do celów diagnostycznych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze.
  Wyjazdy służbowe/szkolenia.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopia dowodu tożsamości

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  30-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Rzemieślnicza 26
  97-300 Piotrków Trybunalski

Inne informacje: