Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ochrony zwierząt
 • w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku
  ul. Zajazd 4
  09-100 Płońsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Płońsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dobrostanu zwierząt, zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • kontrola wymogów wzajemnej zgodności,
 • kontrola podmiotów w zakresie UPPZ,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, praca w siedzibie urzędu, praca w terenie,kontrole podmiotów nadzorowanych, praca w zespole, wyjazdy służbowe, wyjazdy szkoleniowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy, podjazdu i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy. Praca w biurze przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechnik
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dotyczy lekarza weterynarii).
  • Prawo jazdy kat. B.
  • Znajomość obowiązujących przepisów prawa dotyczących ww zakresów.
  • Biegła obsługa komputera.
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopia prawa jazdy,
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Termin składania dokumentów:

  01-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku
  UL. ZAJAZD 4
  09-100 PŁOŃSK

Inne informacje:

  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
  – wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  – kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie, nie zakwalifikowani (nie spełniający wymagań formalnych) – nie będą powiadamiani ani telefonicznie, ani pisemnie,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3-ch miesięcy,
  – dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane adresata oraz dopisek „oferta na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności”,
  – dodatkową informację można uzyskać pod numerem telefonu 23 662-22-45.