Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

 • Kierownik
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
  ul. Wojska Polskiego 16
  83-000 Pruszcz Gdański

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pruszcz Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zdrowia i ochrony zwierząt
 • nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych
 • prowadzenie postępowań administracyjno-egzekucyjnych
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjna w siedzibie urzędu
  -czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu
  -wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • biuro znajduje się na piętrze bez windy
  praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarz weterynarii
  • znajomośc obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kpa
  • prawo jazdy kat.B
  • umiejętnośc pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • udokumentowane ukończone szkolenia, kursy
 • umiejętnośc stosowania prawa w praktyce

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • kopie zaświadczeń o ukończinych kursach
 • ewentulane kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
  ul. Wojska Polskiego 16
  83-000 Pruszcz GdańskiInne informacje:

  Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego