Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie
  ul. Gordziałkowskiego 5
  05-804 Pruszków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pruszków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad realizacją programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, określonych przepisami weterynaryjnymi;
 • nadzór nad realizacją programów monitoringowych występowania chorób zakaźnych zwierząt;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 • nadzór nad obrotem i pośrednictwem w obrocie zwierzętami oraz transportem zwierząt;
 • nadzór nad importem i eksportem zwierząt;
 • nadzór nad podmiotami sektora akwakultury;
 • nadzór nad schroniskami dla zwierząt;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca poza siedzibą urzędu;
  – wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – bariery architektoniczne;
  – praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kategorii B
  • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa wykonywania zawodu;
 • kopia prawa jazdy kategorii B

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  02-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Gordziałkowskiego 5
  05-804 Pruszków

Inne informacje: