Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
  ul. Młodych Techników 5a
  74-200 Pyrzyce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pyrzyce
 • Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
  ul. Młodych Techników 5a
  74-200 Pyrzyce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • nadzór i kontrola przestrzegania: wymogów wzajemnej zgodności, zasad i identyfikacji i rejestracji zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz zasad przemieszczania zwierząt wraz z wystawianiem prawem określonych dokumentów,
 • nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji prac zleconych, pobierania próbek do badań i ich ekspedycją do laboratorium
 • prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych
 • opracowywanie budżetów, harmonogramów, planów oraz sprawozdań dotyczących prac wykonywanych w dziale
 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 j.t.z p.zm

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu,
  – możliwość zarażenia chorobami odzwierzęcymi,
  – praca w zespole, wyjazdy służbowe,
  – obciążenia psychiczne podczas kontaktu z kontrolowanym,
  – obciążenia mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych oraz przy prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy: komputer z drukarką, urządzenia pomiarowe i specjalistyczne,
  – kierowanie samochodem służbowym,
  – siedziba inspektoratu mieści się na drugim piętrze, brak windy, podjazd do wejścia do budynku, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość przepisów weterynaryjnych związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem
  • prawo jazdy kategorii B
  • niekaralność
  • biegła obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych
 • dyspozycyjność, staranność, sumienność, obowiązkowość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • kopie ukończonych specjalizacji, szkoleń, kursów, prawa wykonywania zawodu

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Młodych Techników 5a
  74-200 Pyrzyce

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Za termin składania dokumentów przyjmuje się datę wpływu dokumentów do Inspektoratu. Nie powiadamiamy osób niewyłonionych w konkursie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 570 44 24.