Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomsku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  97-500 Radomsko ul.Wilsona 21A


Miejsce wykonywania pracy:

 • Radomsko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem badań monitoringowych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, prowadzenie dochodzenia epizootycznego oraz podejmowanie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej w celu wykluczenia lub wykrycia i zwalczania choroby zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu z urzędu.
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad produkcją, konserwacją, obróbką, przechowywaniem i wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego, punktami kopulacyjnymi, wylęgiem drobiu w celu zapewnienia bezpieczeństwa materiału biologicznego.
 • Wykonywanie czynności związanych z kontrolą nad zwierzętami przeznaczonymi do handlu oraz wymaganiami dotyczącymi punktów skupu i miejsc gromadzenia zwierząt oraz zakładów, wystawianie świadectw zdrowia zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym, jak i krajami trzecimi. Pobieranie prób w celu diagnostycznych przewidzianych urzędowo badań w
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i higieny materiału biologicznego w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii .
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem i kontrolą oraz rejestrem podmiotów prowadzących zarobkowy przewóz zwierząt, obrót zwierzętami, miejsc kwarantanny, miejsc odpoczynku i przeładunku zwierząt, miejsc gromadzenia zwierząt, podmiotów zajmujących się chowem lub hodowlą zwierząt akwakultury, utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań w celu przedłożenia jednostce nadrzędnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie , kontakt ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, kurniki,
  praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych urządzeniach biurowych,
  lokalizacja stanowiska pracy na pierwszym piętrze,  Inne
  Budynek jednopiętrowypiętrowy, bez podjazdu, brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu;
  • posiadanie prawa jazdy kat. B i doświadczenia w prowadzeniu samochodu osobowego;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • umiejętność organizacji pracy własnej, pracy w zespole oraz samodzielnoś;
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista;

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej;
 • znajomość przepisów kpa;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji;
 • kopia prawa jazdy;

Termin składania dokumentów:

  01-07-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wilsona 21/A
  97-500 Radomsko

Inne informacje:


  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty odrzucone kandydatów zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 44 682-44-24