Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  16-500 Sejny
  ul. Zawadzkiego 19

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sejny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych
 • wydawanie i kontrola świadectw zdrowia dla zwierząt
 • wydawanie zaświadczeń w zakresie chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • prowadzenie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, w tym pobieranie prób do badań
 • przeprowadzanie kontroli

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Inspektoratu i poza siedzibą
  praca w gospodarstwach rolnych, w pomieszczeniach dla zwierząt i w kontakcie ze zwierzętami
  stres związany z przeprowadzeniem kontroli

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca z komputerem
  kontakt ze zwierzętami, kontakt z materiałem zakaźnym
  siedziba urzędu na piętrze, brak wind i podjazdów

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera (pakiet Office)
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B
  • prawo wykonywania zawodu

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy
 • kopia prawa wykonywania zawodu

Termin składania dokumentów:

  28-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Zawadzkiego 19
  16-500 SejnyInne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Inne informacje można uzyskać pod nr. tel. 87 5162511