Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  08-110 Siedlce
  ul. Kazimierzowska 29


Miejsce wykonywania pracy:

 • SiedlceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami przy ich produkcji i wprowadzaniu do obrotu,
 • wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie nadzoru podmiotów w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach, oraz zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach,
 • prowadzenie sprawozdawczości z w/w zakresu,
 • rozpatrywanie odwołań, skarg, przygotowywanie projektów decyzji z w/w zakresu,
 • obsługa programów specjalistycznych z w/w zakresu,
 • aktualizacja listy podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w zakresie wykonywanych zadań,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administarcyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner). Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą (delegacje). Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca wymagająca dyspozycyjności. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli. Zagrożenie korupcją. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze. Narzędzia i materiały pracy: komputer, fax, niszczarka, skaner. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa polskiego i unijnego z w/w zakresu,
  • prawo wykonywania zawodu zawodu lekarza weterynarii,
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B,

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat B,
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kazimierzowska 29
  08-110 Siedlce
Inne informacje:

  -dodatkową informację można uzyskać pod. nr tel. 25 6326027,
  -umowa o pracę na czas określony,
  -oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
  -list motywacyjny, życiorys i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  -kopie dokumentów muszą być opatrzone”za zgodność z oryginałem”, data i własnoręczny podpis
  -kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, nie zakwalifikowani – nie będą powiadamiani,
  -nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
  -oferty powinny być zatytułowane „ogłoszenie o naborze nr 180945”