Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
  08-110 Siedlce
  ul. Kazimierzowska 29

Miejsce wykonywania pracy:

 • Siedlce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • monitoring chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administarcyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner). Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą (delegacje). Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca wymagająca dyspozycyjności. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli. Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko zlokalizowane jest w pokoju biurowym na pierwszym piętrze. Narzędzia i materiały pracy: komputer, fax, niszczarka, skaner. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
  • znajomość k.p.a.
  • biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, bezkonfliktowość, kultura osobista, staranność, obowiązkowość
 • umiejętność organizacji pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kazimierzowska 29
  08-110 Siedlce

Inne informacje:

  -dodatkową informację można uzyskać pod nr tel. 25 6326027;- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego); -oświadczenia , życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem; -kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, nie zakwalifikowani- nie będą powiadamiani; -nie zwracamy nadesłanych dokumentów.