Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu
  ul. Warneńczyka 1
  98-200 Sieradz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sieradz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących produkcję (w tym produkcję perwotną) i/lub obrót oraz transport środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie czynności administracyjnych związanych z w/w zadaniami
 • realizacja zadań wynikających z krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych
 • wprowadzanie i aktualizacja danych do systemów informatycznych baz danych
 • nadzorowanie eksportu i importu oraz handlu środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego
 • kontrola lekarzy wyznaczonych
 • sprawozdawczość dotycząca powierzonych zadań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w urzędzie
  – kontrole terenowe zakładów nadzorowanych
  – wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – komputer
  – urządzenia biurowe

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomośc wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych
  • umiejętność obsługi komputera
  • bardzo dobra znajomość MsExcel i MsWord
  • prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • ukończenie Służby Przygotowawczej w Służbie Cywilnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zaświadczenia oraz dyplomy ukończonych kursów oraz szkoleń

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Warneńczyka 1
  98-200 Sieradz

Inne informacje:

  tel. 043 822 30 04