Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • zespół do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu
  ul.Konstytucji 3 Maja 40A
  09-200 Sierpc


Miejsce wykonywania pracy:

 • Sierpc
 • Sierpc
  teren powiatu sierpeckiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno- weterynaryjnych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych oraz skażeń promieniotwórczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • pobieranie próbek surowców i produktów do badań laboratoryjnych, koordynacja i kontrola pobierania próbek przez osoby upoważnione
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie nadzoru, przygotowywanie decyzji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą urzędu na terenie powiatu sierpeckiego


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -kontakt ze zwierzętami.
  – praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
  • posiadanie prawa jazdy kat B.

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia i kursy

Termin składania dokumentów:

  08-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Konstytucji 3 Maja 40A
  09-200 Sierpc
Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (24) 275-29-95