Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ds higieny materiału biologicznego
 • w Zespole d/s ochrony zdrowia zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce, ul. 3 Maja 13, 16-100 Sokółka

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sokółka
 • teren powiatu sokólskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie nadzoru i kontrola realizacji warunków weterynaryjnych przez podmioty działające w zakresie obrotu materiałem biologicznym
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych wynikających z pełnionego nadzoru
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporzadzanie sprawozdań i analiz
 • prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem materiału biologicznego
 • prowadzenie postępowania związanego z importem i eksportem materiału biologicznego
 • badanie zwierząt i wystawianie świadectw zdrowia zwierząt przeznaczonych do handlu lub na eksport
 • pobieranie prób i nadzór nad monitoringiem chorób zakaźnych drobiu
 • kierowanie samochodem

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie jak i poza siedziba urzędu,
  – kontakt z czynnikiem zakaźnym przy pobieraniu prób,
  – wyjazdy służbowe w teren,
  -stres związany z przeprowadzaniem kontroli

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy z monitorem ekranowym,
  – bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak podjazdów i wind,
  – pomieszczenia sanit. – hig. niedostosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • zdolności manualne,
  • obsługa komputera,
  • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

 • kultura osobista,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat B,
 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenia o ukończonych kursach
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  3 Maja 13
  16-100 Sokółka

  z dopiskiem „Rekrutacja ”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. W rekrutacji uczestniczą wyłącznie osoby spełniające wymagania formalne, podane w treści ogłoszenia oraz prawidłowo złożą kompletną dokumentację. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o sposobie i terminie rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej PIW.