Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
  ul. Ząbkowska 5
  08-300 Sokołów Podlaski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sokołów Podlaski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie podmiotów produkujących żywność, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 • Pobieranie prób do badań urzędowych, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 • Zbieranie danych z zakresu bezpieczeństwa żywności i tworzenie sprawozdań, przekazywanie danych do jednostek nadrzędnych, w celu uzyskania informacji z ww. zakresu oraz ich przekazywanie
 • Przeprowadzanie kontroli urzędowych lekarzy weterynarii w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego będących pod nadzorem PLW w Sokołowie Podlaskim, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego
 • Nadzór nad stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt w zakładach mięsnych, w celu humanitarnego postępowania ze zwierzętami przez osoby fizyczne i prawne
 • Nadzór nad zagospodarowaniem przez podmioty ubocznych produktów zwierzęcych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. praca w terenie
  2. praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • tytuł lekarza weterynarii, prawo wykonywania zawodu
  • znajomość polskich oraz unijnych przepisów prawa weterynaryjnego
  • znajomość przepisów prawa administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialnośc

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Ząbkowska 5
  08-300 Sokołów Podlaski

Inne informacje: