Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starachowicach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach ul. Radomska 29 27-200 Starachowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Starachowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących higieny produktów pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad podmiotami zajmującymi się ubojem zwierząt rzeźnych i produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań
 • sporządzanie sprawozdań z działalności w zakresie nadzoru weterynaryjnego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu,
  czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych,
  wyjazdy służbowe (kontrole, szkolenia )

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy: komputer,
  urządzenia pomiarowe do kontroli środowiska produkcji,
  pomieszczenia biurowe: I piętro z windą
  Inne
  wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat.B
  • znajomość obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole
 • dyspozycyjność, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
 • ewentualne kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  25-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Radomska 29/113
  27-200 Starachowice

Inne informacje:

  Oferty niespełniające wymogów formalnych ( niekompletne) oraz ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie wpływu ofert decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starachowicach. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone nie będą odsyłane, a kandydaci niespełniający wymogów zostaną powiadomieni telefonicznie.