Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  58-100 Świdnica, ul. Łukasińskiego 13

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świdnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja krajowego planu monitorowania substancji niedozwolonych pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego w celu eliminowania środków spożywczych
 • Prowadzenie nadzoru i wykonywanie kontroli w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich pozyskiwaniu, produkcji, wprowadzaniu do obrotu i sprzedażą bezpośrednią.
 • Prowadzenie nadzoru nad pozyskiwaniem, magazynowaniem, obrotem i stosowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładach przetwórczych i rzeźniach.
 • Pobieranie prób środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia do badań urzędowych i monitoringowych oraz interpretacja wyników badań i prowadzenie postępowań w tym zakresie.
 • Prowadzenie audytów zewnętrznych w zakresie dobrej praktyki higienicznej i procedur opartych na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w nadzorowanych podmiotach.
 • Opracowywanie informacji, analiz i sporządzanie obowiązującej sprawozdawczość w zakresie bezpieczeństwa żywności w celu przekazania tych informacji do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
 • Prowadzenie rejestrw i wykazw podmiotów objętych nadzorem w tym program SPIWET oraz sporządzanie harmonogramw kontroli spełniania warunków określonych obowiązującym prawem.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – wykonywanie czynności poza siedzibą urzędu
  – wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze
  – bariery architektoniczne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
  • Znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu bezpieczeństwa żywności
  • Wiedza i umiejętności w zakresie obsługi pakietu Office.
  • Czynne prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • działanie w sytuacjach stresowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Łukasińskiego 13
  58-100 Świdnica

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani/ zakwalifikowane, którzy/które spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem wiadomości e-mail. List motywacyjny, CV i wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 8523084