Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zwalczania chorób zakaźnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
  ul. Orląt Lwowskich 8
  71-340 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handel i obrotem zwierzętami, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych ( TRACES, IRZ, Vetlink)
 • Kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych
 • Sprawowanie nadzoru nad schroniskami dla zwierząt
 • Kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturą
 • Przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt
 • Nadzór nad podmiotami zajmującymi się organizowaniem targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt
 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwie i innych miejscach przebywania zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie: Szczecina- miasta na prawach powiatu oraz powiatu polickiego
  Praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Występowanie uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy – hałas, zmienne warunki mikroklimatyczne; narzędzia i materiały pracy – komputer, elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe; bariery architektoniczne – biuro na I piętrze; możliwość poruszania się po budynku – brak podjazdów; drzwi odpowiedniej szerokości; nie dostosowane toalety dla niepełnosprawnych
  Inne
  Częsta praca w terenie, jazda samochodem do celów służbowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne – lekarz weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
  • znajomośc przepisów weterynaryjnych
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • ukończone szkolenia, specjalizacje
 • kultura osobista, odporność na stres
 • znajomość języka obcego preferowany język angielski lub niemiecki
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzajacych ukończone kursy i szkolenia, kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentóu potwierdzajacego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  31-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Orląt Lwowskich 8
  71-340 Szczecin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 432 41 00