Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
  ul. Orląt Lwowskich 8
  71-340 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
 • Przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu, zaprzestaniu działalności lub zmianach w działalności prowadzonej przez podmioty objęte nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Dokonywanie analizy ryzyka dla podmiotów sektora spożywczego objętych nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie
 • Opracowanie i bieżąca realizacja harmonogramu kontroli podmiotów działających w zakresie wytwarzania, składowania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Przeprowadzanie kontroli urzędowych na zgodność z wymogami zawartymi w prawodawstwie krajowym i unijnym
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontrolowanych podmiotów
 • Urzędowa certyfikacja przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Przygotowanie dokumentacji wynikającej z prowadzonych postępowań administracyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie: Szczecina – miasta na prawach powiatu oraz powiatu polickiego
  Praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Występowanie uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy – hałas, zmienne warunki mikroklimatyczne; narzędzia i materiały pracy – komputer, elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe; bariery architektoniczne – biuro na I piętrze; możliwość poruszania się po budynku – brak podjazdów; drzwi odpowiedniej szerokości; nie dostosowane toalety dla niepełnosprawnych

  Inne
  Częsta praca w terenie – praca w dużym zawilgoceniu, niskich temperaturach – mroźnie, hałasie, jazda samochodem do celów służbowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne – lekarz weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
  • znajomośc przepisów weterynaryjnych
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • ukończone szkolenia, specjalizacje
 • kultura osobista, odporność na stres
 • znajomość języka obcego preferowany język angielski lub niemiecki
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzajacych ukończone kursy i szkolenia, kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentóu potwierdzajacego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Orląt Lwowskich 8
  71-340 Szczecin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 432 41 00