Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ochrony zwierząt
 • w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Konfederacji Dzikowskiej 20
  39-400 Tarnobrzeg

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tarnobrzeg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
 • kontrola gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta
 • kontrola i pozyskiwanie oraz wykorzystanie materiału biologicznego zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku : brak windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość prawa weterynaryjnego w zakresie zajmowanego stanowiska i przepisów KPA
  • prawo jazdy kat. B
  • dobra znajomość obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • umiejetność pracy w zespole
 • samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
  UL. KONFEDERACJI DZIKOWSKIEJ 20
  39-400 TARNOBRZEG


Inne informacje:

  – oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data wpływu )
  – osoby których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15/822-27-52