Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu ul. A. Antczaka 39/41 87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzor nad obrotem paszami i stosowaniem dodatkow paszowych
 • nadzor nad wytwórniami pasz
 • nadzor nad zakładami produkujacymi karmy dla zwierząt oraz nad hurtowniami tych karm
 • nadzór nad zbieraniem,transportem,przetwarzaniem i przechowywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • nadzor nad rolniczym wykorzystywaniem mączek mięsno-kostnych jako polepszaczy gleby oraz nad podmiotami

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca na tym stanowisku wiąże się z wyjazdami w teren samochodem służbowym, wymaga dużego wysiłku fizycznego oraz kontaktów z podmiotami i i osobami fizycznymi

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Uciążliwe warunki pracy uwarunkowane specyfiką pomieszczeń, gdzie przybywają zwierzęta gospodarskie oraz są wytwarzane bądź składowane pasze i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe zootechniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z oferowanym stanowiskiem pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. Inspekcji Weterynaryjnej
  • umiejetność obsługi komputera
  • posiadanie prawa jazdy
  • znajomość przynajmniej jednego języka obcego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  A.Antczaka 39/41
  87-100 Toruń pok. nr 3
  dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56-6539104

Inne informacje: