Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu ul. A. Antczaka 39/41

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad humanitarnym ubojem zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków sanitarnych produkcji i jakością zdrowotną srodków spozyczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach uboju,rozbiru i przetwórstwa mięsa
 • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad sprzedaża bezpośrednią miodu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca związana z częstymi wyjazdami służbowymi poza siedzibę urzędu wymagająca częstych kontaktów z nadzorowanymi podmiotami oraz osobami fizycznymi

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Uciążliwe warunki pracy związane ze specyfiką pomieszczeń, gdzie odbywa się ubój zwierząt oraz przetwórstwo mięsa, jazda samochodem służbowym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z oferowanym stanowiskiem pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. Inspekcji Weterynaryjnej
  • umiejetność obsługi komputera
  • posiadanie prawa jazdy
  • znajomość przynajmniej jednego języka obcego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  A.Antczaka 39/41
  87-100 Toruń

Inne informacje:


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56-6539104