Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tucholi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kopernika 2
  89-500 Tuchola

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tuchola

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniem na rynku oraz działalnością marginalną lokalną i ograniczoną
 • sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie dokumentacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie sprawozdań
 • pobieranie i przesyłanie prób środków spożywczych do badań laboratoryjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w terenie – obszar powiatu
  wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w terenie – dojazdy samochodem służbowym
  kontakt ze zwierzętami
  praca w biurze – przy komputerze
  budynek dwupiętrowy z podjazdem dla niepełnosprawnych, brak windy, parking

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub dylom ukończenia uczelni
  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
  • biegła umiejętność obsługi komputera (word, excel, lex)
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • znajomość języków obcych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kopernika 2
  89-500 Tuchola

Inne informacje:

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na w/w stanowisko, zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 52 3363075.
  tuchola.piw@wp.pl