Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Berdychowska 54
  62-100 Wągrowiec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wągrowiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych przy produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • aktualizowanie rejestru podmiotów nadzorowanych,
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie prób urzędowych do badań laboratoryjnych,
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00.
  Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie.
  Brak wysiłku fizycznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie (dojazdy samochodem służbowym).
  Praca w biurze przy komputerze.

  Inne
  Budynek jednopiętrowy bez podjazdu, brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
  • komunikatywność, dokładność, samodzielność,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, ukończonych kursów, szkoleń,
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Berdychowska 54
  62-100 Wągrowiec

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 672685647.