Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw kontroli wymogów wzajemnej zgodności
 • w zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu
  Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54
  78-600 Wałcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wałcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli spełniania wymogów Wzajemnej Zgodności
 • współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w/w zakresie,
 • prowadzenie stosownej dokumentacji i postępowań administracyjno-egzekucyjnych w zakresie określonym wyżej oraz sporządzanie sprawozdawczości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00; praca w siedzibie urzędu (praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej). Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku, wyposażone w sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe.W budynku brak podjazdów i wind, pomieszczenia biurowe oraz higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne,zootechniczne,rolnicze – pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dotyczy lekarzy weterynarii),
  • umiejętność biegłej obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office (Word,Excel),
  • posiadanie prawa jazdy w kategorii B,
  • znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,
  • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego (angielski, niemiecki),
 • umiejętność organizacji pracy i działania w sytuacjach stresowych
 • bezkonfliktowość, komunikatywność, rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu ( w przypadku lekarzy weterynarii),

Termin składania dokumentów:

  13-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu
  Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54
  78-600 Wałcz
  z dopiskiem oferta zatrudnienia – inspektor weterynaryjny

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.