Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia zwierząt
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wołowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
  Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
  56-100 Wołów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wołów
 • Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
  Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
  56-100 Wołów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania
 • prowadzenie spraw z zakresu rejestracji chorób zakaźnych zwierząt,prowadzenie spraw z zakresu monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,
 • prowadzenie spraw z zakresu grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
 • prowadzenie spraw z zakresu sporządzania dokumentacji merytorycznej dotyczącej planowania i wydatkowania środków z dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody, zadania wynikające z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania kontrolne
 • prowadzenie spraw z zakresu działalności podmiotów sektora akwakultury,prowadzenie spraw z zakresu prowadzenia zakładów drobiu
 • prowadzenie spraw z zakresu produkcji, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania i wprowadzania do obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego,
 • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • prowadzenie spraw z zakresu działania punktów kopulacyjnych, prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad siecią wymiany informacji służących do kontroli przemieszczania towarów i do krajów członkowskich Unii Europejskiej,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie
  – kontakt ze zwierzętami,
  – sytuacje stresowe
  – zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd zlokalizowany jest w jednopiętrowym budynku, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym (piętro), oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, wyposażone w zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe – praca przy monitorze ekranowym około 4 godzin dziennie. Brak dostępu do pomieszczeń usytuowanych na pierwszym piętrze dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach – brak windy. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wykonywanie pracy w terenie, w tym: w budynkach gospodarskich ze zwierzętami, zakładach produkcyjnych. Wykonywanie pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Prowadzenie samochodu służbowego. Budynki podmiotów kont rolowanych oraz samochód służbowy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii – dla kandydatów – lekarzy weterynarii

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • Znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
  • Znajomość ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych
  • Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych
  • umiejętność biegłej obsługi komputera w tym programów Word, Excel

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe 1-3 lata w danym obszarze
 • znajomość przepisów w danym obszarze

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy kat. „B”
 • Kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie ul. M. Skłodowskiej – Curie 9
  56-100 Wołów

Inne informacje:

  Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie. Przewidywana data zatrudnienia 16 listopada 2015r.