Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. 8 Marca 5
  77-400 Złotów
Miejsce wykonywania pracy:

 • Złotów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu u zwierząt chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby, zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
 • pobieranie i wysyłanie prób do badań diagnostycznych i monitoringowych
 • nadzór nad obiektami akwakultury
 • nadzór nad stadami reprodukcyjnymi, towarowymi i rzeźnymi drobiu
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą, opracowywanie obowiązującej dokumentacji sprawozdawczej
 • sporządzanie harmonogramów badań profilaktycznych zwierząt w kierunku chorób zakaźnych, przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, upomnień – zgodnie z KPA

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w poniedziałek od 8 do 16,
  od wtorku do piątku w godz. od 7 do 15
  -praca w siedzibie urzędu oraz w terenie
  -wyjazdy służbowe
  -szkolenia

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w terenie (dojazdy samochodem służbowym), kontakt ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, kurniki
  -praca w biurze przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Termin składania dokumentów:

  30-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  8-go Marca 5
  77-400 Złotów


Inne informacje:

  Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 263 51 54