Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie
  ul. Nowa 4
  88-400 Żnin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żnin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 • organizowanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt;
 • nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji prac zleconych wolnopraktykującym lekarzom weterynarii;
 • realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność nadzorowaną w zakresie transportu zwierząt, prowadzenia miejsc gromadzenia i odpoczynku zwierząt oraz prowadzenia obrotu i wykorzystywania materiału biologicznego;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu chorób zakaźnych zwierząt;
 • opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30,
  Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie (dojazdy samochodem służbowym), kontakt ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, kurniki, stawy.
  Praca w biurze przy komputerze.

  Inne
  Budynek jednopiętrowy, brak windy, toalety ogólnodostępne na parterze budynku, niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • posiadanie prawa jazdy min. kat. B,
  • umiejetność biegłej obsługi komputera,
  • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
  • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej.

wymagania dodatkowe

 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Nowa 4
  88-400 Żnin

Inne informacje:

  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym okresie oferty zostaną komisyjne zniszczone.