Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu
  ul.Lubelska 6
  26-700 Zwoleń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zwoleń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • obsługa programów SPIWET, MPCIW
 • pobieranie próbek do badań, w tym badań monitoringowych
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów
 • kontrola realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • kontrolowanie gospodarstw wprowadzających na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca od poniedziałku do piątku od 8 do 16
  -praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie
  -wyjazdy służbowe
  -szkolenia

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca przy komputerze.
  -kontakt z materiałem zakaźnym.
  -praca w terenie (dojazdy samochodem służbowym), kontakt ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie
  -budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku: brak wind i podjazdów.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • w obszarze związanym z bezpieczeństwem żywności

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość przepisów weterynaryjnych
  • dobra znajomość obsługi komputera
  • zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji
  • odporność na stres

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy własnej i w zespole
 • bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • wykonywanie zadań pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • w przypadku lekarza prawo wykonywania zawodu
 • świadectwa pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Lubelska 6
  26-700 Zwoleń

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do inspektoratu)nie będą rozpatrywane. Ofert nie spełniające wymagań formalnej oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel: 48 676 24 72