Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Kaliska 1
  62-300 Września

Miejsce wykonywania pracy:

 • Września

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgloszeń o chorobach zakaźnych i prowadzenie dochodzenia epizootycznego oraz prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • kontrolowanie przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych w zakresie obrotu zwierzętami, miejsc skupu i gromadzenia zwierząt oraz schronisk dla zwierząt, przesyłek zwierząt w miejscu przeznaczenia
 • kontrolowanie siedzib stad w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
 • kontrolowanie prawidłowości realizacji zadań przez wyznaczonych lekarzy weterynarii
 • prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów prowadzących działalność określoną w przepisach o ochronie zdrowia zwierzą oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie realizacji programów monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu oraz w terenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na I piętrze, oświetlenie sztuczne i naturalne, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, występują bariery architektoniczne: brak podjazdów do budynku, brak windy, brak dostosowywania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo posiadania zawodu lekarza weterynarii (dot. aplikacji lekarzy weterynarii)
  • posiadanie prawa jazdy kat. B
  • znajomość przepisów weterynaryjnych
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność organizacji pracy
  • samodzielność
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność, odporność na stres
  • dobra umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • specjalizacja z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów weterynaryjnych
 • doświadczenie w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej lub w obszarze działalności związanej z Inspekcją Weterynaryjną

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dot. aplikacji lekarzy weterynarii)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  17-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kaliska 1
  62-300 Września

Inne informacje:


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
  tel. 61 4361938