Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Na Stoku 50
  80 – 958 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz ubocznymi produktami zwierzęcymi,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nadzorem działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie nadzoru nad warunkami wytwarzania, przechowywania i wprowadzania do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • współuczestnictwo w przygotowaniu rocznych planów i harmonogramów kontroli w obszarze bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie działalności zespołu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek czteropiętrowy z wysokim parterem – bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dziewięciu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
  • znajomość żywnościowych przepisów weterynaryjnych,
  • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Na Stoku 50
  80 – 958 GDAŃSK

Inne informacje:

  Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23 . Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.