Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola merytoryczna działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii z zakresie sprawowania przez niego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w celu sprawowania poprawności sprawowanego nadzoru,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nadzorem nad działalnością Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie sprawowanego nadzoru nad warunkami weterynaryjnymi przy produkcji środków spożywczych w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego,
 • przygotowywanie projektów pism i dokumentów w celu przedłożenia Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Szczecinie w obszarze bezpieczeństwa żywności,
 • sporządzanie sprawozdawczości merytorycznej oraz rocznych sprawozdań statystycznych dla potrzeb GUS,
 • opracowywanie i sporządzanie tematycznych informacji na żądanie Głównego Lekarza Weterynarii w celu przekazania do Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych
  – mikroklimat zimny – kontrola w chłodniach składującej żywność pochodzenia zwierzęcego
  – mikroklimat gorący – kontrola w rzeźniach
  – praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu
  – praca w zespole
  – obciążenie psychiczne – kontakt z kontrolowanym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy – komputer, przy którym praca jest długotrwała.
  Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
  Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP,
  • znajomość prawa weterynaryjnego, wspólnotowego, krajowego i państw trzecich,
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego,
  • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność,
  • umiejętność organizowania i planowania pracy,
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • Staranność, rzetelność, obowiązkowość.
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP ,
 • kopia prawa jazdy,

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- inspektor ds. bezpieczeństwa żywności” (liczy się data stempla pocztowego ).

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod CV, listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.000 złotych miesięcznie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 4898240; ( 091 ) 4898221.