Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zażaleń, skarg i wniosków związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wykonywaniem prac geodezyjnych lub kartograficznych,
 • prowadzenie kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie tworzenia ,prowadzenia i udostępniania baz danych prowadzonych w systemie teleinformatycznym obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz zapewnienie harmonizacji i interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzenny
 • prowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych ,zgłaszanie tych prac, przekazywanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników tych prac oraz przestrzeganie przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geode
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w I i II instancji w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawach dotyczących listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonywania zgłoszonych prac,pobranych opłat a także naruszenia warunków licencji dla materiałów z zasobu wojewódzkiego lub powiatowego,
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego refundacji przez Skarb Państwa kosztów związanych z podziałem nieruchomości ,czynnościami związanymi z rozgraniczaniem nieruchomości oraz bazą danych ewidencji gruntów i budynków ponoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wydawanie dzienników praktyki zawodowej oraz prowadzenie ich rejestrów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu,
  – praca w terenie,
  – wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;
  -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
  -występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;
  -budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych
  • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
  • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • znajomość systemów informacji o terenie oraz standardów wymiany danych ewidencyjnych i geodezyjnych (GML, SWING, SWDE),
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność komunikacji pisemnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: pomiarów sytuacyjno- wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/ staż pracy.

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Organizacyjno – Administracyjne
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  lub składać w pok. 0200 z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej GK/NGK/01/09/2015”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzająca nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Administratorem danych jest Wojewoda Dolnośląski z siedzibą w: Wrocław 50-153, pl. Powstańców Warszawy 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 221 § 1 oraz art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, w związku z art. 4 i art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.