Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem przez organy administracji geodezyjnej baz danych i baz metadanych krajowego systemu informacji o terenie,
 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad zakładaniem, prowadzeniem ,udostępnianiem szczegółowych osnów geodezyjnych ,
 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przez starostów,
 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad prowadzeniem i udostępnieniem baz danych w tym metadanych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego „system PZGIK”,
 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad prowadzeniem i udostępnieniem baz danych i metadanych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie nadzoru i kontroli dotyczącej aktualizacji i wykonywania map topograficznych i tematycznych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad zmianami w strukturze agrarnej oraz zmianami w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji w ramach monitoringu prowadzonego przez marszałka województwa,
 • przygotowywanie projektów opinii o przygotowaniu gmin do przejęcia zadań w zakresie geodezji i kartografii.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu,
  – praca w terenie,
  – wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;
  -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
  -występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;
  -budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych ,grawimetrycznych i magnetycznych,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  • znajomość systemów informacji o terenie oraz standardów wymiany danych ewidencyjnych i geodezyjnych (GML, SWING, SWDE),
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność komunikacji pisemnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Organizacyjno – Administracyjne
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  lub składać w pok. 0200 z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej GK/NGK/03/05/2016”.Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzająca nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru Administratorem danych jest Wojewoda Dolnośląski z siedzibą w: Wrocław 50-153, pl. Powstańców Warszawy 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 221 § 1 oraz art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, w związku z art. 4 i art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.