Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Włocławek
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Delegatura K-P UW we Włocławku
  ul. Brzeska 8
  87-800 Włocławek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie korespondencji w sprawach paszportów w celu pozyskania przez uprawnione organy i służby informacji dotyczącej posiadania paszportu
 • współpraca z przedstawicielami uprawnionych służb w celu umożliwienia im dostępu do akt paszportowych
 • prowadzenie depozytu paszportów zatrzymanych przez Prokuratury w celu wypełniania przepisów Ministra Sprawiedliwości o przechowywaniu dokumentów
 • uczestniczenie w czynnościach związanych z przygotowaniem spersonalizowanego dokumentu paszportowego do wydania, w celu umożliwienia odebrania paszportu przez klienta
 • przyjmowanie wniosków o wydanie paszportu realizując zadanie przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego, celem umożliwienia klientom uzyskania paszportu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca z dokumentami; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek ul. Brzeska 8 – podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego , w tym 2 lata w obszarze administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o dokumentach paszportowych, o ewidencji ludności (rozdziały od 1 do 4), o dowodach osobistych (rozdziały od 1 do 5)
  • znajomość Działu I i II Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność redagowania pism urzędowych
  • umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
  • efektywna komunikacja

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o obywatelstwie polskim – rozdziały 1, 2 i 6, kodeks rodzinny i opiekuńczy – Tytuł II, Dział Ia, Rozdział II, Oddział II
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 4
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem:
  „inspektor wojewódzki-WSOC Delegatura we Włocławku”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń – opublikowanych
  na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (…)”.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
  w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
  lub e-mailem o ich terminie.