Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw dyżurowania w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym monitorowanie i analiza potencjalnych zagrożeń,
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym opracowywanie raportów dobowych, sytuacyjnych i doraźnych o sytuacji w województwie,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • obsługa specjalistycznych aplikacji, oprogramowania i sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego w tym systemu wideokonferencyjnego i poczty niejawnej OPAL,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, w tym przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń o zagrożeniach do społeczeństwa i środków masowego przekazu,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 • współpraca w zakresie opiniowania powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
 • współpraca w planowaniu, organizacji i uczestnictwo w treningach doskonalących znajomość procedur ATP-45 oraz ćwiczeniach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca samodzielna
  praca wymagająca koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, praca w równoważnym systemie czasu pracy, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu: zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, ochrony infrastruktury krytycznej lub wyższe z ukończonymi studiami podyplomowymi z jednego z powyższych zakresów
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu: zarządzania kryzysowego, administracji rządowej w województwie oraz stanów nadzwyczajnych i systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office, Open Office,
  • umiejętności analityczne,
  • komunikatywność,
  • odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • umiejętność obsługi urządzeń radiowych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „tajne”
 • znajomość procedur ATP-45x,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Łódzki Urząd Wojewódzki 
  Punkt Obsługi Klienta bud.C 
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 
  z dopiskiem Oferta pracy nr 173105

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto: 2900,00 zł
  Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 12 miesięcy.
  Praca w równoważnym systemie czasu pracy.
  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów ( Dz. U. 2014.1111 ze zm. ) 
  Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. 
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja  o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
  Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Siedziba administratora danych : 
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie roku od daty ogłoszenia naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0 42 664-16-60 lub 0 42 664-16-51.