Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • w Wydziale Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • ul. Roosevelta 18
  90-926 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji i pism dotyczących m.in. prowadzonego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym decyzji o nałożeniu na podmiot kary pieniężnej oraz o zakazie prowadzenia działalności medycznej,
 • dokonywanie wpisów do ww. rejestru,
 • kontrolowanie podmiotów leczniczych, w tym przygotowywanie protokołów i projektów zaleceń pokontrolnych,
 • opiniowanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących podmiotów niebędących przedsiębiorcami,
 • współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi ŁUW, jednostkami samorządu terytorialnego oraz z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w zakresie realizowanych działań,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca samodzielna
  praca wymagająca koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach
  nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
  dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu wykonywanych zadań
  • odporność na stres
  • umiejętność pracy w zespole
  • analityczne myślenie
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Łódzki Urząd Wojewódzki
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem Oferta pracy nr 180011

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 500,00 zł brutto
  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na
  pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów ( j.t. Dz. U. 2014.1111 ze
  zm. )
  Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń”
  nie podlega rozpatrzeniu.
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w
  polskiej placówce pocztowej.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do
  kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie
  adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
  Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Dz.U. z
  2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Siedziba administratora danych :
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie roku od daty ogłoszenia naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0 42 664-16-60 lub 0 42 664-16-51.