Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw programowania obronnego, akcji kurierskiej i gotowości obronnej
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Spokojna 4
  20-914 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i uzgadnianie przedsięwzięcia rzeczowo-finansowego w zakresie utrzymania i doskonalenia struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa ujętego w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa,
 • opracowywanie, w uzgodnieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Komendantem Wojewódzkim Policji, założeń i schematu akcji kurierskiej dla terenu województwa oraz prowadzenie nadzoru nad organami samorządu terytorialnego,
 • organizowanie wykonywania zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa przez Urząd, organy rządowej administracji zespolonej w województwie i organy samorządu terytorialnego,
 • określanie sposobu realizacji zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć i procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego,
 • opracowywanie projektów planów dotacji celowych dla organów samorządu terytorialnego związanych z opracowywaniem planów akcji kurierskiej, przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz doręczeniem kart powołania,
 • opracowywanie i przedkładanie wojewodzie, w ramach okresowych przeglądów obronnych, analizy danych liczbowych i opisowych w formie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa,
 • prowadzenie kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w zakresie przygotowania systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzenie szkoleń obronnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
  – praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  – praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW w Lublinie oraz poza nim,
  – praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
  – większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
  – praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
  – brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa narodowego;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony, stanie wyjątkowym, stanie wojennym, o ochronie informacji niejawnych, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
  • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • znajomość Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, znajomość Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022,
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne’’ lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne’’,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: wojskowe, administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo,
 • przeszkolenia zakresu bezpieczeństwa narodowego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • komunikatywność,
 • doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa narodowego w zakresie szkolenia obronnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Lubelski Urząd Wojewódzki
  Spokojna 4/15
  20-914 Lublin

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2400 zł/mies. (+ dodatek stażowy).
  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Planowany termin zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2016 r.
  List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do LUW w Lublinie.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej LUW w Lublinie).
  Lista kandydatów zaproszonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, termin
  i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.
  Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/