Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw budżetu polityki społecznej
 • w Wydziale Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie stałego monitoringu wydatków w obszarach społecznych finansowanych ze środków publicznych, analiza zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego potrzeb finansowych oraz prognozowanie przewidywanych wydatków,
 • przygotowywanie dyspozycji przekazania środków do jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie polityki społecznej oraz ochrony zdrowia,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski dotyczące budżetu, możliwości dokonywania zmian w posiadanych środkach, sposobu finansowania zadań i wydatkowania posiadanych środków,
 • sporządzanie okresowych informacji, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu w obszarze polityki społecznej i ochrony zdrowia
 • opracowywanie i przygotowywanie wniosków do ministrów resortowych, Ministra Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów o pozyskanie dodatkowych środków z rezerw celowych budżetu państwa, rezerwy ogólnej oraz wniosków o dokonanie przez Ministra Finansów zmian w posiadanym budżecie,
 • sprawdzanie zasadności i weryfikacja wniosków o dokonanie zmian w planie wydatków na realizację zadań z obszaru polityki społecznej i ochrony zdrowia oraz przygotowywanie propozycji dokonania tych zmian,
 • przygotowywanie propozycji kwot dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej oraz ochrony zdrowia, wynikających z projektu ustawy budżetowej oraz ustawy budżetowej, a także opracowywanie zbiorczych materiałów w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - stres związany z ilością i tempem zadań,
   umiejętność koncentracji w niesprzyjających warunkach pracy (ilość zadań i ich analityczny charakter),
   dyspozycyjność.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
   bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich konieczna asysta innego pracownika,
   zainstalowana winda,
   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
   miejsce pracy zlokalizowane na X piętrze.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu finansów publicznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: obsługi edytora tekstów MS Word, obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point.

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • odbyte szkolenia z zakresu finansów publicznych lub budżetu zadaniowego,
 • 6 m-cy doświadczenia w obszarze budżetu jednostek finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  09-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Lubuski Urząd Wojewódzki
  Kancelaria Ogólna
  Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

  – w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
  – dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
  na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
  – list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,
  – osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 7115 263.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.