Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie i kontrola działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 • kontrola działalności przedsiębiorcy oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, dla których organem odwoławczym jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi w sprawach kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie geodezji i kartografii,
 • załatwianie skarg, wniosków i zażaleń w zakresie geodezji i kartografii a w szczególności dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji organów administracji geodezyjnej w sprawie zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub dot. ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i prowadzeniem kontroli,
  – zagrożenie korupcją,
  – różne interpretacje przepisów w rozstrzygnięciach organów nadrzędnych i wyrokach sądów
  administracyjnych,
  – praca w godzinach odbiegających od normatywnych (w przypadku wyjazdów związanych
  z kontrolą i szkoleniami).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne II stopnia lub jednolite magisterskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 – zgodnie z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • posiadanie minimum 4-letniego doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata pracy w wykonawstwie geodezyjnym,
  • znajomość przepisów: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, stosownej części przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego, ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność w rozwiązywaniu problemów;

wymagania dodatkowe

 • znajomość specjalistycznych programów komputerowych: obsługa baz danych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – np. EwOpis, Geo-Info Integra oraz baz danych mapy numerycznej np. EwMapa, Geo-Info Mapa, programów obliczeniowych np. WinKalk, C-Geo itp.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Lubuski Urząd Wojewódzki
  Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

   w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
   dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
   wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
   list motywacyjny powinien być własnoręcznie podpisany,
   osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
   oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
   oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95-7115 263.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.