Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • Oddział Ochrony Zdrowia i Rejestrów Wydział Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kraków 31-156
  ul. Basztowa 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie całokształtu spraw, związanych z nadzorem nad działalnością wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz państwowej inspekcji farmaceutycznej oraz sporządzanie materiałów i analiz związanych z funkcjonowaniem inspekcji w celu realizacji działań w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców województwa,
 • Realizacja działań związanych ze sporządzaniem regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych oraz ustalaniem priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, w celu zapewnienia właściwej identyfikacji i prawidłowego szacowania potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych na terenie województwa,
 • Prowadzenie kontroli wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz prowadzenie kontroli w wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej w zakresie przewidzianym przez obowiązujące akty prawne,
 • Uczestniczenie w czynnościach planowania budżetu zadaniowego, weryfikowanie i opracowywanie danych przekazywanych przez wojewódzką i powiatowe stacje sanitarno epidemiologiczne oraz wojewódzką inspekcję farmaceutyczną w celu ustalenia środków niezbędnych na realizację zadań inspekcji,
 • Przygotowywanie materiałów, analiz i innych dokumentów dla Ministerstwa Zdrowia, Kierownictwa Urzędu, innych Wydziałów Urzędu i Dyrektora Wydziału, związanych m.in. z planowaniem, tworzeniem i realizacją procedur obowiązujących w ochronie zdrowia, w celu właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe w zakresie ochrony zdrowia w województwie małopolskim.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stres wynikający z kontaktów z klientami zewnętrznymi.
  Zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego.
  W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
  Część pomieszczeń higieniczno – sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni. Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie zdrowia publicznego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej- potwierdzonego kopiami dokumentów
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, podstaw kpa oraz wiedza z zakresu administracji publicznej,
  • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy,
  • znajomość prawa dot. ochrony zdrowia,
  • nastawienie na pracę związaną z podróżami służbowymi,
  • zaangażowanie,
  • umiejętność obsługi komputera, obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie zaawansowanym (umiejętność wykorzystania filtrów zaawansowanych i tabel przestawnych oraz tworzenie makr,
  • znajomość metodologii liczenia wskaźników epidemiologicznych i demograficznych.

wymagania dodatkowe

 • roczne doświadczenie w obszarze związanym z ochroną zdrowia,
 • studia podyplomowe w dziedzinie ochrony zdrowia,
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, wystąpień publicznych,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Certyfikacji i Budżetu Urzędu
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 2500 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych
  Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://bip.malopolska.pl/muw/Article/id,277195.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje tel. (12) 448 10 24
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.