Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • w Oddziale do Spraw Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kraków 31-156, ul. Basztowa 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków
 • Kraków 31-547, ul. Przy Rondzie 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemców w celu umożliwienia cudzoziemcom podjęcia legalnej pracy w Polsce.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców w celu przedłużenia wiz krajowych lub wiz Schengen.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców w celu wydania polskiego dokumentu podróży, tymczasowego polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca.
 • Współpraca z organami administracji publicznej, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w celu dokonywania ustaleń niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, (wymiana informacji dot. prowadzonych postępowań w zakresie problematyki związanej z legalizacją pobytu cudzoziemców w RP).
 • Informowanie bezpośrednio, telefonicznie i pisemnie klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie problematyki związanej z wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców w celu poszerzenia świadomości prawnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (kilkadziesiąt razy dziennie).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego.
  W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
  Część pomieszczeń higieniczno – sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni. Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w administracji publicznej – potwierdzony kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (zostanie sprawdzona podczas egzaminu),
  • znajomość ustawy o cudzoziemcach,
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz struktur administracji publicznej,
  • umiejętność pracy na komputerze.

wymagania dodatkowe

 • 6- miesięczne doświadczenie w obszarze rynku pracy,
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Certyfikacji i Budżetu Urzędu
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 2400 – 2600 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych
  Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://bip.malopolska.pl/muw/Article/id,254962.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje tel. (12) 448 10 24.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.